STANOVY SPOLKU

Čl. 1  Název, forma a sídlo

Spolek Sousedský spolek Spojil (dále jen "spolek") je právnickou osobou založenou       v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese Okružní č.p. 200, Spojil, 530 02.

Čl. 2 Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili občané k pořá-dání kulturních, společenských a sportovních akcí a k organizování sousedské výpomoci zejména nemohoucím
občanům.

Čl. 3 Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

a) pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí v obci

b) poskytování sousedské výpomoci

c) udržování vazeb na rodáky a příznivce obce

Čl. 4 Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy valná hromada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Valná hromada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Člen spolku má právo zejména:

- účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

- platit řádně a včas členské příspěvky

- dodržovat stanovy,

- hájit tradice obce a podílet se na organizování akcí pořádaných spolkem a na organizování sousedské výpomoci

- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 5 Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 6 Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby: 

- schválila případné změny stanov,

- zvolila na pětileté funkční období max. sedmičlenný výbor spolku, případně tento výbor spolku odvolala nebo doplnila

- schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

- určila koncepci činnosti spolku na další období,

- stanovila výši členských příspěvků,

- schválila rozpočet spolku na příští období,

- zvolila čestné členy spolku,

- rozhodla o vyloučení člena spolku,

- rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

- vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Usnášeníschopná je, pokud
se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor spolku. Valná hromada spolku si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, pokladníka, člena pro kontrolu hospodaření a činností spolku (auditora) a člena výboru. V kompetenci valné hromady spolku je také tyto členy výboru odvolat.

6. Výbor spolku je max. sedmičlenný . Jeho funkční období je pětileté. Výbor spolku se schází dle potřeby. Výbor spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru.

7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Výboru spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Výboru.

8. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený valnou hromadou spolku.

Čl. 7  Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí, prostředky z vlastní činnosti, případnými dary od fyzických a právnických osob či ostatními získanými finančními prostředky. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi.

Čl.8 Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 27.3.2019.

3. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu
v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích.

Ve Spojile dne 27. března 2019

 


© 2019 Sousedský spolek Spojil
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky