ROK 2019

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Sousedského spolku dne 27.3.2019

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
- Jan Křivka - jeden ze zakladatelů spolku. Konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná, protože je přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Dále seznámil přítomné s programem zasedání a pořadím projednání jednotlivých bodů.

2. Přijetí nového člena spolku : Vladimír Kostelecký, bytem Spojil

Schváleno všemi hlasy přítomných členů spolku.

Jan Křivka přítomné informoval o ukončení členství paní Vlasty Kmentové a pana Jana Zahálky.

3.  Schválení textu, kterým bude Sousedský spolek Spojil uveden do Programu rozvoje obce Spojil. Jan Křivka seznámil přítomné s obsahem textu a informoval je o významu
zařazení této zprávy do výše uvedeného Programu.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů spolku.

4. Schválení stanov Sousedského spolku Spojil

Jan Křivka seznámil přítomné s jednotlivými body Stanov. Dle návrhu některých členů byly provedeny drobné úpravy textu tohoto dokumentu.

Stanovy byly schváleny všemi přítomnými členy spolku.

5. Volba orgánů Spolku

Předseda : MUDr. Karel Mencl, CSc. - schválen všemi přítomnými členy spolku

Místopředseda: Jan Křivka - schválen všemi přítomnými členy spolku

Pokladník: Vladimír Kostelecký - schválen všemi přítomnými členy spolku

Člen výboru pro kontrolu hospodaření a činností spolku (auditor):

MVDr. Vladimíra Rozsypalová - schválena všemi přítomnými členy

Člen výboru pro administrativu:  Božena Melounová - schválena všemi přítomnými členy spolku

6. Schválení výše členského příspěvku

Valná hromada schvaluje jako minimální členský příspěvek na jeden kalendářní rok

250,- Kč. Příspěvek je splatný do 31. 5. kalendářního roku.

Všichni přítomní hlasovali pro tuto výši příspěvku.

7. Plán činnosti na r. 2019

Padlo několik návrhů z řad výborů i z řad přítomných členů spolku. Prozatím by se jednalo o několik drobných akcí jako přednášky zdravotní nebo kulturní, případně uspořádání výletu. Konkrétní plán činnosti bude schválen na příští valné hromadě.

8. Různé

Valná hromada schvaluje zřízení webových stránek Spolku pro užití členů spolku i širší veřejnost.

Valná hromada zmocňuje Výbor spolku zřízením bankovního konta v době do 1.5.2019.

Byl přijat návrh na zmapování seniorů v obci a rodáků obce Spojil, aby mohli být pozváni na pořádané akce a mohli se tak zúčastnit našeho společenského života.

Ve Spojile dne 27.3.2019
Zapsala: Melounová Božena