ROK 2019

Zápis č. 2/2019 ze zasedání Sousedského spolku dne 29.11.2019

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Program:

1. Zahájení

Předseda Spolku MUDr. Karel Mencl přivítal všechny stávající členy i ostatní přítomné, kteří budou na dnešním jednání přijati za členy Spolku a konstatoval, že jednání je usnášeníschopné.

2. Změny v získávání financí od obce Spojil

Předseda Spolku seznámil přítomné s novým způsobem získávání finanční dotace od obce. Detaily a podrobnosti objasnil místostarosta obce Ing. Tomáš Kučera. Předložil přítomným vzory žádostí i vyúčtování a doplnil, že vyúčtování musí být doloženo dokladem (kopií faktury a krátkým zhodnocením akce, na kterou byla dotace použita. Dále zodpověděl všechny dotazy týkající se této problematiky. Žádosti o dotaci schvaluje zastupitelstvo obce.

3. Přijetí nových členů

Předseda představil nové členy, kteří byli následně jednotlivě chváleni všemi přítomnými členy Spolku. Do řad spolku bylo přijato 6 nových členů, čímž celkový počet členů Sousedského spolku Spojil dosáhl 22 osob. Noví členové jsou: Kmentová Iveta,  Křivková Ilona,  Fukátko Boris,   Školníková Veronika, Fukátková Jarmila, Školník Stanislav                   

4. Plnění úkolů od minulé valné hromady

Předseda zhodnotil dosud realizované akce jako velmi zdařilé - 2 přednášky pro veřejnost, Posvícenské koláče, Posezení s českou písničkou určené především pro naše seniory, Oslava 30. výročí Sametové revoluce s velkou účastí návštěvníků.

5. Předběžná bilance roku 2019 (akce a finance)

Pokladník Spolku Vladimír Kostelecký seznámil členy se stavem finančních prostředků = na účtu cca 3000 Kč a v pokladně 2000 Kč. Na cestě je dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 5000,- Kč na oslavu Sametu - smlouva je již podepsána.

6. Akce připravované pro rok 2020

Předseda předložil návrh akcí na rok 2020, kdy některé plánované akce již mají své termíny, další se uskuteční podle potřeb a možností.

1. Malování vajec a zdobení velikonočního stromu (4.4.2020)

2. S Hasiči stavění (1.5.2020) a kácení máje (30.5.2020)

3. Koláče na spojilské posvícení (19.9.2020)

4. Svátek seniorů (4.10.2020)

5. Advent 2020 - věnce (vánoční dekorace) a pečení perníčků (29.11.2020)

6. Štědrovečerní setkání sousedů (24.12.2020)

7. Vzpomínkový večer na "starý Spojil"

8. Pardubice očima historika

Případné další akce budou průběžně hodnoceny z hlediska ekonomičnosti a zájmu spojilských
sousedů.

7. Otázky kolem webu Sousedského spolku

Předseda
Spolku informoval o provozu a drobných úpravách webu Spolku. Na web je také možné vstoupit přes odkaz na webu obce.

8. Různé

Žádné návrhy ani dotazy nebyly vzneseny.

9. Závěr

Předseda Spolku poděkoval všem za účast na tomto jednání a pozval členy na příští valnou hromadu Sousedského spolku Spojil na počátku roku 2020.

Zapsala: Melounová Božena                                                                MUDr. Karel Mencl, CSc.

                                                                                                    Předseda Sousedského spolku Spojil

Dne 29.11. 2019

Příloha:

1. Prezenční listina

2. Vzory žádostí na dotaci a vyúčtování

3. Návrh akcí na r. 2020

4. Přihlášky nových členů


Zápis č. 1/2019 ze zasedání Sousedského spolku dne 27.3.2019

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
- Jan Křivka - jeden ze zakladatelů spolku. Konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná, protože je přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Dále seznámil přítomné s programem zasedání a pořadím projednání jednotlivých bodů.

2. Přijetí nového člena spolku : Vladimír Kostelecký, bytem Spojil

Schváleno všemi hlasy přítomných členů spolku.

Jan Křivka přítomné informoval o ukončení členství paní Vlasty Kmentové a pana Jana Zahálky.

3.  Schválení textu, kterým bude Sousedský spolek Spojil uveden do Programu rozvoje obce Spojil. Jan Křivka seznámil přítomné s obsahem textu a informoval je o významu
zařazení této zprávy do výše uvedeného Programu.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů spolku.

4. Schválení stanov Sousedského spolku Spojil

Jan Křivka seznámil přítomné s jednotlivými body Stanov. Dle návrhu některých členů byly provedeny drobné úpravy textu tohoto dokumentu.

Stanovy byly schváleny všemi přítomnými členy spolku.

5. Volba orgánů Spolku

Předseda : MUDr. Karel Mencl, CSc. - schválen všemi přítomnými členy spolku

Místopředseda: Jan Křivka - schválen všemi přítomnými členy spolku

Pokladník: Vladimír Kostelecký - schválen všemi přítomnými členy spolku

Člen výboru pro kontrolu hospodaření a činností spolku (auditor):

MVDr. Vladimíra Rozsypalová - schválena všemi přítomnými členy

Člen výboru pro administrativu:  Božena Melounová - schválena všemi přítomnými členy spolku

6. Schválení výše členského příspěvku

Valná hromada schvaluje jako minimální členský příspěvek na jeden kalendářní rok

250,- Kč. Příspěvek je splatný do 31. 5. kalendářního roku.

Všichni přítomní hlasovali pro tuto výši příspěvku.

7. Plán činnosti na r. 2019

Padlo několik návrhů z řad výborů i z řad přítomných členů spolku. Prozatím by se jednalo o několik drobných akcí jako přednášky zdravotní nebo kulturní, případně uspořádání výletu. Konkrétní plán činnosti bude schválen na příští valné hromadě.

8. Různé

Valná hromada schvaluje zřízení webových stránek Spolku pro užití členů spolku i širší veřejnost.

Valná hromada zmocňuje Výbor spolku zřízením bankovního konta v době do 1.5.2019.

Byl přijat návrh na zmapování seniorů v obci a rodáků obce Spojil, aby mohli být pozváni na pořádané akce a mohli se tak zúčastnit našeho společenského života.

Ve Spojile dne 27.3.2019
Zapsala: Melounová Božena   


© 2019 Sousedský spolek Spojil
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky